Miksi sukupuolinäkökulma on tärkeä terveydenhoidossa?

Sukupuolinäkökulman sisällyttäminen terveydenhoitoon mahdollistaa sen, että ammattilaiset voivat mukauttaa päätöksensä hoidettavan henkilön mukaan ymmärtäen, että biologia ei ole ainoa sairauksiin vaikuttava tekijä.
Miksi sukupuolinäkökulma on tärkeä terveydenhoidossa?

Viimeisin päivitys: 07 syyskuuta, 2021

Sukupuolinäkökulma terveydenhoidossa merkitsee ymmärrystä siitä, että naisten ja miesten välillä ei ole pelkästään biologisia eroja, vaan myös sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä syntyviä eroavaisuuksia. Nämä vaikuttavat tekijät usein sivuutetaan diagnoosissa ja hoidossa, mikä aiheuttaa sukupuolten välistä epätasa-arvoa.

Espanjan terveysministeriön vuoden 2006 raportti terveydestä ja sukupuolesta antaa huomionarvoista tietoa, joka voi auttaa meitä ymmärtämään sukupuolinäkökulman merkitystä terveydenhoidossa.

Tutkijat tutkivat 45–65 vuoden ikäistä väestöä ja havaitsivat seuraavaa:

 • Naiset kärsivät enemmän kroonisista sairauksista kuin miehet.
 • Miehet kärsivät vakavammista sairauksista, joihin liittyy suurempi kuolleisuus.
 • Naiset elävät keskimäärin 6,6 vuotta pidempään kuin miehet.
 • Miehillä somaattiset oireet ilman elimellistä syytä ovat harvinaisempia, kuten ovat myös masennustilat ja ahdistus.
 • Naiset käyttävät miehiä enemmän psykotrooppisia lääkkeitä ja kattavat 75 % kaikista uni- tai rauhoittavien lääkkeiden käyttäjistä.

Mikä on sukupuolinäkökulma?

Ymmärtääksemme mistä sukupuolinäkökulmassa on kyse, on tärkeää ensin ymmärtää mitä tarkoitetaan sukupuolella ja sosiaalisella sukupuolella. Sukupuoli viittaa ainoastaan biologisiin, anatomisiin ja fysiologisiin eroihin miesten ja naisten välillä.

Sosiaalinen sukupuoli taas viittaa sosiaalisten, symbolisten ja psyykkisten suhteiden järjestelmään, jossa naisia ja kaikkea naiseuteen liittyvää ei suosita yhtä paljon kuin miehiä.

Se on dynaaminen käsite, joka kehittyy jatkuvasti ja muuttuu herkästi historiallisen kontekstin mukaan. Termi tunnustaa sen, että sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakennetut eroavaisuudet ulottuvat biologian yli. Nämä ovat sukupuolten välisen epätasa-arvon lähde terveydenhoitoon pääsyssä.

Yhteiskunta käyttää sosiaalista sukupuolta yleisten käytäntöjen, normien, arvojen ja käytösmallien järjestämiseen ja muovaamiseen. Sukupuoleen pohjautuvan lähestymistavan soveltaminen alkaa tunnustamalla, että tällaisia eroavaisuuksia on olemassa, ja niistä kiinnostumalla.

Sukupuolinäkökulma terveydenhoidossa tarkoittaa ymmärrystä siitä, että naisen ja miesten välillä on muitakin kuin biologisia eroavaisuuksia
Naiset kärsivät vallitsevuustutkimusten mukaan enemmän kroonisista sairauksista kuin miehet.

Sinua saattaa kiinnostaa myös: Syövän hormonaalinen hoito

Miksi sukupuolinäkökulma on tärkeä terveydenhoidossa?

Sukupuolinäkökulman soveltaminen mahdollistaa sen, että ammattilaiset soveltavat päätöksiä hoidettavan henkilön mukaan ymmärtäen sen, että biologia ei ole ainoa terveyteen vaikuttava tekijä.

Jos sitä nimittäin ei oteta huomioon, terveydenhuollossa on riski sukupuoleen kohdistuvasta ennakkoasenteesta ja tämän seurauksena siitä, että potilaalle ei tarjota hänen tarvitsemaansa hoitoa. Hoidon teho riippuukin näin ollen tästä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta.

Yleisimpiä ennakkoasenteita ovat seuraavat:

 • AndrosentrismiIhmiset ovat yhtä kuin maskuliinisuus, eli naisten kokemukset ovat usein näkymättömiä ja miesten kokemuksia pidetään universaaleina.
 • Ajattelemattomuus koskien sosiaalista sukupuolta: Tapaukset, joissa ammattilaiset eivät ota huomioon sukupuolen ja sosiaalisen sukupuolen vaikutusta huolimatta siitä, että ne ovat asiayhteyden kannalta merkittäviä johtuen niiden eri vaikutuksista terveyteen.
 • Kaksinaismoralismi: Tapaukset, joissa sosiaalinen sukupuoli otetaan huomioon, mutta se tehdään kaksinaismoralistisesti tai eri kriteereihin perustuen. Tunnetuin lienee se, että naisia pidetään hysteerisinä, kun taas miehiä kuvaillaan kiihkeiksi.

Miksi sukupuolinäkökulma tulisi ottaa huomioon terveydenhoidossa?

Sukupuolinäkökulma pyrkii menemään pidemmälle kuin pelkkä fyysiseen sukupuoleen perustuva analyysi tunnustaakseen miesten, naisten ja muiden sukupuoli-identiteettien eri terveyskokemukset perustuen heidän sosiaaliseen sukupuoleensa ja muihin tekijöihin, kuten yhteiskuntaluokkaan, etnisyyteen ja ikään.

Sukupuolinäkökulman soveltaminen terveydenhoidossa auttaa ymmärtämään, kuinka sukupuolistereotypiat ja -roolit vaikuttavat muun muassa yksilöiden elämänlaatuun. Tämä selittää esimerkiksi sen, miksi naiset elävät pidempään, mutta heillä on kehnompi elämänlaatu.

Ymmärrys sairauden eri piirteistä miehillä ja naisilla

Biologisten ominaisuuksiensa vuoksi naiset voivat kärsiä rintasyövästä tai jostakin munasarjasairaudesta. Eri sairauksilla on erilaiset kuolleisuusluvut miehillä ja naisilla johtuen erilaisista biologisista piirteistä. On tärkeää ottaa huomioon, että miehet ja naiset ovat alttiita samoille tekijöille eri tavoin.

Naiset ovat alttiimpia ympäristön kemikaaleille johtuen eroista niiden imeytymisessä ja heidän kehojensa aineenvaihdunnasta. Vaikka molemmat sukupuolet siis saattavatkin altistua samoille olosuhteille, naiset ovat biologisesti haavoittuvampia.

Sukupuoliroolien ja -identiteettien vaikutuksen tunnustaminen

Yhteiskunnan meille asettamat ihanteet ja paineet joukkoon kuulumisesta heikentävät elämänlaatuamme. Esimerkiksi syömishäiriöisten naisten pyrkimyksellä vastata täydellistä naisvartalon ihannetta on kova hinta heidän terveydelleen.

Miesten kohdalla sukupuoliroolit voivat selittää riskikäyttäytymistä, kuten vauhdikkaampaa ajamista tai suurempaa alkoholinkäyttöä. Resursseihin käsiksi pääsyllä ja niiden hallinnalla, sekä erilaisella sosialisaatiolla, on vaikutusta siihen, kuinka naiset ja miehet huolehtivat itsestään.

Sukupuolinäkökulma ottaa huomioon sukupuoliroolien vaikutuksen

Terveys ei ole tavoite elämässä; se on päivittäinen voimavara

Tämä Maailman terveysjärjestön keskeinen käsite tarkoittaa sitä, että terveyttä ei tulisi ajatella etäisenä tavoitteena, jonka pyrimme saavuttamaan pitkällä aikavälillä, vaan oikeutta, voimavaraa, josta voimme ammentaa päivittäin.

Terveydenhoidon henkilöstö on ratkaisevassa asemassa tämän saavuttamisessa, minkä vuoksi on tärkeää muuttaa tapoja tutkia ja soveltaa tiedettä, sekä muokata vanhoja tapoja hoitaa lääkärin vastaanotolle tulevia ihmisiä.

Yhteiskunnan on pantava alulle muutos, taaten kaikille yhtäläiset oikeudet ja pääsyn laadukkaaseen terveydenhoitoon. Tasa-arvokasvatuksella on hyvin merkittävä asema, kuten on myös sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella laissa ja julkisessa vallassa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • García-Vega, Elena (2011). Acerca del género y la salud. Papeles del Psicólogo, 32(3),282-288.[fecha de Consulta 8 de Marzo de 2021]. ISSN: 0214-7823. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=778/77822236009
 • Guía para incorporar la perspectiva de Género en Salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
 • Vall Llobet, Carme (2006). Mujeres invisibles para la medicina, Barcelona, Debolsillo.
 • VELASCO, Sara (2008), Recomendaciones para la práctica del enfoque de género en programas de salud, Madrid, Observatorio de Salud de la Mujer.
 • Informe Salud y Género 2006 -Las edades centrales de la vida- Ministerio de Sanidad, Madrid, España.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.